Go to menu

Till Always Gebruiksvoorwaarden

Laatst gewijzigd: 14 april 2013

Till Always is een platform dat herinneringen bewaart van uw geliefden en uzelf. Wij danken u voor uw gebruik van en bezoek aan Till Always. Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") bepalen uw toegang tot en gebruik van de Till Always (“wij” of “onze”) websites en services (de “Services”). Gelieve deze dus zorgvuldig door te nemen vooraleer gebruik te maken van onze Services of ons platform te bezoeken.

Door uw gebruik van de Services of uw bezoek aan ons platform stemt u ermee in gebonden te zijn door deze Voorwaarden. Indien u gebruik maakt van de Services uit naam van een organisatie, dan stemt u in met deze Voorwaarden voor deze organisatie en belooft u dat u de bevoegdheid heeft om deze organisatie tot deze voorwaarden te verbinden. In dat geval wordt met "u" en "uw" verwezen naar deze organisatie.

U kunt enkel van de Services gebruik maken indien u deze Voorwaarden naleeft. U kunt enkel gebruik maken van de Services indien u bevoegd bent om een contractuele verbintenis aan te gaan met Till Always en indien u niet daarvan bent uitgesloten krachtens toepasbare wet. De Services kunnen verder van tijd tot tijd worden gewijzigd naarmate wij deze verfijnen en meer functies toevoegen. Wij kunnen te allen tijde de Services wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen eveneens naar eigen goeddunken eender welke content verwijderen van onze Services.

Uw data & uw privacy

Door gebruik te maken van onze Services verstrekt u ons informatie en bestanden, foto's, video's ... die u wenst te plaatsen op Till Always (gezamenlijk “uw data”). U behoudt het volledige eigendomsrecht van uw data. Wij eisen geen enkel eigendomsrecht op met betrekking tot dergelijke data. Deze Voorwaarden verlenen ons geen enkele rechten ten aanzien van uw data of intellectuele eigendom, behalve voor de beperkte rechten die nodig zijn om de Services te kunnen uitvoeren, zoals hierna uiteengezet.

Uw toestemming kan nodig zijn om ons toe te laten door u gevraagde handelingen met betrekking tot uw data te verrichten, zoals het hosten van uw data of deze te sharen volgens uw aanwijzingen. Dit omvat productfuncties die zichtbaar zijn voor u, zoals bijvoorbeeld image thumbnails of document previews. Bovendien omvat dit door ons gemaakte keuzes inzake ontwerp met het oog op het technisch beheer van onze Services, bijvoorbeeld, hoe wij een redundante backup van data aanmaken om deze te beveiligen. U geeft ons de toestemmingen die wij nodig hebben om deze handelingen te verrichten enkel en uitsluitend met het oog op de verstrekking van de Services. Deze toestemming slaat ook op vertrouwde derde partijen waarmee wij samenwerken binnen de context van onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld Amazon, die voorziet in onze opslagruimte (opnieuw enkel en uitsluitend met het oog op het verstrekken van de Services).

U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag, de inhoud van uw data en uw communicatie met anderen wanneer u gebruik maakt van de Services. Het is bijvoorbeeld uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de nodige rechten of toestemmingen heeft om deze Voorwaarden te kunnen naleven.

Wij kunnen ervoor opteren om openbare content te controleren op naleving van onze community-richtlijnen, maar u erkent en aanvaardt dat Till Always niet verplicht is om informatie vervat in de Services te monitoren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, geschiktheid of wettelijkheid van bestanden, posts van gebruikers, afbeeldingen, rouwberichten of eender welke andere vorm van informatie waartoe u eventueel toegang heeft tijdens uw gebruik van de Services.

Delen van uw data

De Services verschaffen functies die u toelaten om uw data met anderen te delen of deze te publiceren. Gebruikers kunnen op allerlei manieren deze data gebruiken (bijvoorbeeld: kopiëren, wijzigen, opnieuw sharen). Gelieve zorgvuldig te overwegen wat u wenst te sharen of wat u wenst te openbaar te maken. Till Always draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze activiteit.

Uw verantwoordelijkheden

Bestanden andere content in de Services kunnen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van anderen of kunnen toestemming vereisen van familieleden of verwanten alvorens tot gebruik of publicatie kan worden overgegaan. Gelieve niet over te gaan tot het kopiëren, uploaden, downloaden of delen van bestanden tenzij u gemachtigd bent om zulks te doen. U, niet Till Always, zal volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor hetgeen u kopieert, deelt, uploadt, downloadt of anderszins gedurende uw gebruik van de Services. Gelieve geen spyware of andere malware up te loaden naar de Service.

U, en niet Till Always, bent verantwoordelijk voor het bijhouden en beveiligen van al uw data. Till Always is niet aansprakelijk voor verlies of corruptie van uw data, noch voor kosten verbonden aan het maken van een backup of het herstellen van uw data.

In geval van wijziging van uw contactinformatie, of andere informatie met betrekking tot uw account, dient u ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en dient u uw informatie up-to-date te houden. De Services zijn niet bedoeld voor gebruik door u indien u jonger bent dan 14 jaar. Door in te stemmen met deze Voorwaarden verklaart u ten aanzien van ons dat u de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt.

Accountbeveiliging

U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van het wachtwoord door u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services en u stemt ermee in om uw wachtwoord niet te onthullen aan een derde partij. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die gebruik maken van uw account, ongeacht of u toestemming gaf voor deze handelingen of niet. U dient onmiddellijk Till Always in kennis stellen van enig niet-geautoriseerd gebruik van uw account. U erkent en aanvaardt dat, indien u uw transmissie van data of bestanden naar Till Always wenst te beveiligen, het uw verantwoordelijkheid is om gebruik te maken van een beveiligde versleutelde verbinding voor communicatie met de Services.

Till Always Eigendomsrecht en Feedback

Deze Voorwaarden verlenen u geen rechten, titels of belang in de Services, Software of de content vervat in de Services. Wij stellen het op prijs dat gebruikers ons feedback sturen. Gelieve er evenwel van bewust te zijn dat wij gebruik kunnen maken van dergelijks feedback, commentaren of suggesties die u naar ons verstuurt of plaatst in onze forums, dit zonder enige verplichting ten aanzien van u. De Software en andere technologie die wij gebruiken om de Services te verlenen zijn beschermd door copyright, handelsmerk en andere wetgevingen. Deze Voorwaarden verlenen u geen enkel recht om gebruik te maken van de handelsmerken, logo's, domeinnamen van Till Always of andere kenmerkende elementen van het merk .

Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

U zal niet overgaan, noch proberen over te gaan, tot het misbruiken van de Services en u zal de Services enkel gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik van Till Always. Het volgende is niet toegelaten:

 • het verkennen, scannen of testen van de kwetsbaarheid van netwerken of systemen;
 • inbreuk op of omzeilen van beveiligings- of authenticatiemaatregelen;
 • toegang tot, ingrijpen op of gebruik maken van niet-publieke zones van de Service, gedeelde zones waartoe u niet werd uitgenodigd en de computersystemen van Till Always (of van onze dienstverleners);
 • interfereren met of onderbreken van gebruikers, hosts of netwerken, bijvoorbeeld door het verzenden van een virus, of door overbelasting, flooding, spamming of mail-bombing van eender welk onderdeel van de Services;
 • malware installeren of anderszins de Services gebruiken voor het verspreiden van malware;
 • toegang verkrijgen tot de Services of de Services doorzoeken met andere middelen dan onze publiek ondersteunde interfaces (bijvoorbeeld: "scraping");
 • het verzenden van ongevraagde mededelingen, promoties, advertenties of spam;
 • het verzenden van gewijzigde, misleidende of valse 'source identification'- informatie, met inbegrip van “spoofing” of “phishing”;
 • het publiceren van alles wat frauduleus of misleidend is en een inbreuk inhoudt op de rechten van anderen;
 • promoten of adverteren van producten of diensten andere dan deze van uzelf zonder passende machtiging;
 • het zich in de plaats stellen van of een foutieve representatie geven van uw relatie met een persoon of entiteit;
 • misbruik maken van de Till Always-referrals met het oog op het verkrijgen van meer credits voor referrals dan verdiend;
 • het publiceren of delen van materialen die op onwettige wijze pornografisch of ongepast van aard zijn of die aanzetten tot hypocrisie, religieuze conflicten, rassenhaat en etnische conflicten;
 • het overtreden van de wet op welke wijze ook, of het schenden van de privacy van anderen, alsook het beledigen van anderen;
 • Het publiceren van schadelijke of onwettige content bij wijze van profiel, herdenking of rouwbetuiging;
 • publiceren van foutieve of vervalste informatie;
 • publiceren van informatie of data die onwettig zijn of in strijd met de wetgeving.

Copyright

Till Always respecteert het intellectueel eigendom van anderen en vraagt van u hetzelfde. Wij zullen actie ondernemen tegen beweerde inbreuken op het copyright indien deze overeenkomstig de wet en naar behoren aan ons worden bekendgemaakt. Wij behouden ons het recht voor om alle content te verwijderen of de desactiveren die de copyrightregels overtreedt en personen die herhaalde inbreuken plegen zullen worden verwijderd. Onze benoemde agent voor melding van vermoede inbreuken op het copyright is:Till Always bvba info@tillalways.com. Om een geval van inbreuk op het copyright te melden, gelieve een e-mail te sturen naar info@tillalways.com met als onderwerp "inbreuk" en verkrijgt van ons instructies om melding te maken van dergelijk feit.

Andere content

De Services kunnen links bevatten naar websites of resources van derden. Till Always is niet aansprakelijk voor, noch ondersteunt zij, de beschikbaarheid of juistheid van de ermee gerelateerde content, producten of diensten. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van enige dergelijke websites of resources. Bovendien, indien wij u software verschaffen onder een open source licentie, dan kan dergelijke licentie bepalingen bevatten die uitdrukkelijk in tegenspraak zijn met deze Voorwaarden. In dergelijk geval zijn de open source-bepalingen van toepassing.

Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om de Services te allen tijde op te schorten of te beëindigen, met of zonder reden en met of zonder kennisgeving. Bijvoorbeeld kunnen wij uw gebruik opschorten of beëindigen indien u deze Voorwaarden niet naleeft of de Services gebruikt op een wijze die ons gerechtelijk aansprakelijk zou stellen of die zou leiden tot een verstoring van het gebruik van de Services door anderen. Indien wij uw gebruik opschorten of beëindigen, dan zullen wij u daarvan op voorhand in kennis stellen en u bijstaan om bepaalde data te recupereren, alhoewel er sommige gevallen kunnen zijn (bijvoorbeeld: herhaalde of flagrante inbreuken op deze Voorwaarden, een rechterlijk bevel of in geval van gevaar ten aanzien van andere gebruikers waar er onmiddellijk tot opschorting kan worden overgegaan.

Till Always is beschikbaar “AS-IS”

Alhoewel wij een excellente dienstverlening willen verzekeren, zijn er een aantal aspecten van de Service waarover wij geen beloften kunnen maken. Bijvoorbeeld: DE DIENSTEN SOFTWARE WORDEN VERSCHAFT "AS IS”, OP UW EIGEN RISICO, ONGEACHT UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE OF CONDITIE VAN WELKE AARD OOK. ER WORDT GEEN ENKELE GARANTIE VERLEEND INZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. Till Always zal niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade aan uw computersysteem, noch voor andere schade voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van de Services of Software.

Tarieven

Till Always biedt u de mogelijkheid om het platform gratis uit te proberen gedurende drie maand. Na de proefperiode kan het gebruik van de Tillawlays diensten worden verlengd mits een eenmalige betaling van 60 euro. Till Always aanvaardt kredietkaarten en zal automatisch het bedrag van 60 euro in rekening brengen op uw kredietkaart zodra de proefperiode is verstreken. Tijdens de proefperiode kunt u uw betaling annuleren. Indien u dit doet, dan zal de service van Till Always worden stopgezet. Ieder profiel is onderworpen aan beperkingen inzake opslag zoals beschreven op het platform. Promotionele vouchercodes kunnen worden gebruikt. Alle vergoedingen en kosten zijn niet-recupereerbaar en er wordt niet voorzien in terugbetaling of krediet.

Aansprakelijkheidsbeperking

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET ZULLEN Till Always, HAAR PARTNERS, BEAMBTEN, WERKNEMERS, AGENTEN, LEVERANCIERS NOCH HAAR LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GEHOUDEN VOOR: (A) ONRECHTSTREEKSE, SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN VERLIES OF DERVING VAN GEGEVENS, ZAKELIJKE ACTIVITEIT OF WINSTEN), ONGEACHT DE GERECHTELIJKE THEORIE EN ONGEACHT OF Till Always AL DAN NIET WERD GEWAARSCHUWD MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS INDIEN ENIG RECHTSMIDDEL ZIJN ESSENTIEEL DOEL NIET BEREIKT; (B) TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE CLAIMS DIE BETREKKING HEBBEN OP DE SERVICES VOOR EEN BEDRAG HOGER DAN HET GROOTSTE VAN €20 OF DE BEDRAGEN DOOR U BETAALD AAN Till Always VOOR DE VOORBIJE DRIE MAANDEN VAN DE BETREFFENDE DIENST. Till Always KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR SCHADE TE WIJTEN AAN FORCE MAJEURE EN IN HET ALGEMEEN VOOR (TIJDELIJKE) STORINGEN VAN DE SERVICE.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien en de recentste versie zal steeds worden geplaatst op onze website. Indien een herziening, naar ons eigen oordeel, van wezenlijke aard is, dan zullen wij u daarvan in kennis stellen (bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres verbonden aan uw account). Andere wijzigingen kunnen worden gemeld op onze pagina met voorwaarden en condities. Gelieve dus deze pagina regelmatig te raadplegen. Indien u verder gebruik maakt van of zich toegang verschaft tot de Services nadat deze revisies in werking zijn getreden, dan aanvaardt u gebonden te zijn door de herziene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, gelieve dan het gebruik van de Services te beëindigen.

Overige wettelijke bepalingen

VOOR DEZE VOORWAARDEN EN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES EN DE SOFTWARE ZIJN UITSLUITEND DE RECHTBANKEN VAN ANTWERPEN BEVOEGD. ALLE VORDERINGEN VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE VOORWAARDEN OF MET DE SERVICES OF DE SOFTWARE KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEBRACHT VOOR DE RECHTBANKEN VAN ANTWERPEN, WAARBIJ ALLE BETROKKEN PARTIJEN INSTEMMEN MET DE PLAATS EN PERSOONLIJKE JURISDICTIE ALDAAR. Deze Voorwaarden vormen de gehele en exclusieve Overeenkomst tussen u en Till Always met betrekking tot de Services en vervangen alle andere overeenkomsten, voorwaarden en condities van toepassing op de Services. Uit deze Voorwaarden ontstaan geen rechten voor derde begunstigden. Het nalaten van Till Always om een bepaling af te dwingen houdt geen afstand in vanwege Till Always van haar recht om zulks later te doen. Indien een bepaling niet-afdwingbaar blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht en wordt de gebrekkige bepaling vervangen door een afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk onze intentie benadert. U kunt zelf geen enkele van uw rechten toewijzen krachtens deze Voorwaarden en iedere poging daartoe is nietig, maar Till Always kan haar rechten toewijzen aan haar partners en dochterbedrijven of aan haar rechtsopvolgers of enig bedrijf dat verband houdt met de Services. Till Always en u treden niet op als wettelijke partners noch agenten; onze wederzijdse relatie is deze van onafhankelijke contractanten.

Creating a page is not possible on this small screen.

Go back